ORMAN KORUMA İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ABSTRAKLARI

11) Sciapteron tabaniformis Rott. "LEPIDOPTERA-SESIIDAE " KARŞI FİDANLIKLARDA KİMYASAL MÜCADELE DENEMELERİ

Yılı / No.: 1968/3                             ODC: 145.7:18.06:414.22:176.1. Populus
Yazarı: SEKENDİZ, O.

Yurdumuzun bütün bölgelerinde yaygın bulunan Sciapteron tabaniformis Rott. tasallutu bilhassa İç Anadolu fidanlıklarımız için ehemmiyetli bir problem olmaktadır. Yumurtadan çıkan tırtılın sürgün veya gövdeye nüfuzundan sonraki ilaçlama denemeleri müsbet sonuçlara ulaşamamıştır. Bu bakımdan ergin uçuşu başlangıcından itibaren yeterli olup olmayacağı araştırılmış ve iki ayrı sistemik ilaç kullanılmıştır. İlaçlar Mayısın son haftasından itibaren 15 gün ara ile yapılacak 3 ve 4 ilaçlamanın yeterli olup olmayacağı araştırılmış ve iki ayrı sistemik ilaç kullanılmıştır.
İlaçlar Mayısın son haftasından itibaren Akşehir Sorkun Fidanlığında yapılmış ve vejetasyon mevsimi sonunda tasalluta uğrayan fidanlar sayılarak sonuçlara varyans analizi uygulanmıştır.
Neticede, Rogor adlı ilaç 3 ve 4 tekerrürü yeterli, signifikatif bir sonuç vermiş, diğer ilaç Metasistox-R ise yeterli olmamıştır. Bu durumda fidanlıklarımızda Sciapteron tabaniformis Rott. tasallutuna karşı Mayısın son haftasından itibaren 15 gün ara ile üç hafta 100 lt. suya 200 gr. Rogor pülverizasyonları yeterli olmaktadır.


12) TÜRKİYE'DE KAVAKLARA ARIZ OLAN MANTARLARIN TESPİTİNE AİT ÇALIŞMALAR

Yılı / No.: 1968/3                             ODC: 443.3:172.1:176.1.Populus
Yazarları: TOLAY, U., VURAL, M.

Bu proje devamlı bir projedir. Gayesi, Türkiye'de Kavaklara arız olan mantarları tespit etmektir. Bu yılki çalışmalar sonucunda teşhis edilen mantarların önemlileri aşağıya çıkartılmıştır:

Fumago vagans Pers.
Phyllosticta osteospora Sacc.
Melampsora allii-populina Kleb.
Malampsora pinitorqua (A.Br.) Rostr.
Fusidium Sp.
Pollaccia radiosa (Lib.) Balld. et Cif.
Cladosporium herbarum (Pers.) Link.
Fusarium Sp. Verticillum Sp.
Alternaria Sp.
Ganoderma Sp.


13) İSTİFE ALINMIŞ KAVAKLARA ARIZ OLAN MANTARLAR

Yılı / No.:1968/3                             ODC: 443.3:172.1:176.1.Populus
Yazarları: TOLAY, U., VURAL, M.

Türkiye'de geniş Türkiye'de geniş bir kullanma yeri olan kavak, kesmini müteakip uzun müddet bırakldığında çok çeşitli odun çürütücü mantarların tasallutuna uğramaktadır. Bu mantarlar özelliklerine göre diri odunla öz odununun teknolojik vasıflarını düşürücü rol oynarlar. Bu proje çalışmaları ile tespit edilen mantarlar aşağıda gösterilmiştir:

Collybia velutipes Quelet.
Lenzites betulina (Lin.ex.Fr.) Pilat.
Lentinellus cochleatus (Pers.ex.Fr.) Karst.
Poria Sp.
Polyporus versatilis Rom.
Daldinia concentrica (Bolt.)
Trametes gibbosa (Pers.) Fr.
Auricularia mesenterica Dick ex Fr.


14) Taphrina aurea (Pers.) Fr.'NİN SEBEP OLDUĞU SARI KLOK HASTALIĞINA KARŞI KİMYASAL MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Yılı / No.: 1968/3                             ODC: 443.3:172.1:176.1.Populus
Yazarları: TOLAY, U., VURAL, M.

Taphrina aurea (Pers.) Fr. bilhassa Marmara Bölgesindeki melez kavaklarda çok yaygın olup, daha ziyade fidanlıklardaki iki yaşlı fidanlarda tahribatı görülen bir mantardır. Bu bakımdan sarı klok hastalığına karşı kimyasal mücadele denemesi İzmit Fidanlığında 2 yaşlı P.x euramericana I-214 klonu fidanlarında uygulanmıştır. Deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre 4 işlemli olarak (Vitigran, Zinep, Pomarsol ve Kontrol) kurulmuştur. Deneme yürütülürken hastalığın iklim şartlarına bağlı olarak evolusyonunun tetkiki ve hastalık entansitesinin tayini gibi çalışmalar yapılmıştır. En iyi neticeyi Pomarsol vermiş olup, yerine Zineb de kullanılabilir.


15) Melampsora alli populina Kleb.'İN P.x.euramericana I-214 KAVAK KLONUNDA SEBEP OLDUĞU KAVAK PAS HASTALIĞINA KARŞI KİMYASAL MÜCADELE ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

Yılı / No.: 1968/3                             ODC: 443.3:172.1:176.1.Populus
Yazarları: VURAL, M., TOLAY, U.

Melampsora allii-populina Kleb.'in sebep olduğu pas hastalığı memleketimizde oldukça yaygındır. Büyük tahribatını fidanlıkta yapan bu mantara karşı mücadele denemesi için İzmit Merkez Fidanlığı seçilmiş ve P.x euramericana "I-214" fidanları kullanılmıştır. Hastalığın bir yıldan diğer bir yıla intikalinde büyük rol oynayan Teleutosporlar'ın ortadan kaldırılması için derin sürümle yapraklar toprağa karıştırılmıştır. Bu mekanik mücadeleye bağlı olarak kimyasal mücadele çalışmaları da yapılmıştır. Bu arada parazitin iklim şartlarına göre evolüsyonu, hastalık entansitesi çalışmaları da yapılmış olup buna ait doneler de verilmiştir. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 4 işlemli olarak (Vitigran, Maneb, Antrocol ve Kontrol) vazedilmiş olup dört defa ilaçlama tatbik edilmiştir. İlaçlamayı müteakip yapraklar üzerindeki Uredosporlar sayım penceresi vasıtasiyle sayılmış ve kıymetlendirme yapılmıştır. Neticede ilaçların % 99 seviyede etkili olduğu, ancak aralarında fark bulunmadığı anlaşılmıştır. En iyi neticeyi Vitigran vermiş olup aralarında istatistik bir fark olmayan Maneb ve Antracol da tavsiye edilebilmektedir.


16) Melampsora sp.'NİN P.x. nigra 56/52 KAVAK KLONUNDA SEBEP OLDUĞU KAVAK PAS HASTALIĞINA KARŞI KİMYASAL MÜCADELE ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

Yılı / No.: 1968/3                             ODC: 443.3:172.1:176.1.Populus
Yazarları: VURAL, M., TOLAY, U.

Melampsora Sp. Türkiye'de en geniş yayılışa sahip mantarlardan biridir. Özellikle Orta Anadolu şartlarında yerli Karakavak tip ve klonlarına tasallut etmektedir. Bu hastalığa karşı kimyasal mücadele üzerinde çalışmlar yapılması düşünülmüş, bunun üzerine Orta Anadolu şartlarını karakterize edecek mahiyette olan Orta Anadolu Kavakçılık Araştırma İstasyonunun Ankara Fidanlığı bu iş için seçilmiştir. Bir taraftan P.x nigra 56/52 klonu üzerinde deneme vazedilirken diğer taraftan da hastalığın evolusyonu ve tasallut entansitesi çalışmları da yapılmıştır. Deneme, tesadüf blokları deneme deseni esasına göre 4 işlemli (Vitigran, Maneb, Antrocol ve Kontrol) olarak kurulmuş, 4 defa ilaçlama tatbik edilmiştir. İlaçlamayı müteakip sayımlar sayım penceresiyle yapılmış, bulunan değerlere istatistik test uygulanmıştır. Sonuç olarak ilaçların % 99 seviyede etkili olduğu anlaşılmıştır. En iyi neticeyi Vitigran'ın verdiği, ikinci olarak Antracol'un kullanılabileceği ve Antracol ile Maneb arasında istatistik anlamda bir fark mevcut olmadığı görülmüştür.


17) Septoria populi Desm.'nin P.x. nigra 56/52 KLONUNA TASALLUTU İLE MEYDANA GELEN YAPRAK LEKE HASTALIĞINA KARŞI KİMYASAL MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Yılı / No.: 1968/3                             ODC: 443.3:172.1:176.1.Populus
Yazarları: VURAL, M., TOLAY, U.

Türkiye'de geniş bir yayılışa sahip olan bu mantar, bütün karakavak tipleri ile klonlarında müşahade edilmiştir. Bu mantarın bilhassa Orta Anadolu'da geniş tasallutu izlendiği için, meydana getirdiği hastalığa karşı kimyasal mücadele denemesi, Orta Anadolu İklim şartlarını karakterize edebilecek Kütahya Fidanlığında P.x nigra 56/52 klonu üzerinde tesis edilmiştir. Bir taraftan da iklim şartlarına bağlı olarak evolüsyonunun etüdü ve hastalık entansitesi çalışmalaraı yapılmıştır. Tasallut daha ziyade 2 yaşlı fidanlara olduğu için, denemede 2 yaşlı köklü çelikten yetişmiş fidanlar kullanılmıştır. Deneme tesadüf blokları esasına göre vazedilmiş olup 3 ayrı ilaçla (Antracol, Thiotox, Cupravit), 5 defa ilaçlama uygulanmıştır. Yapılan analize göre, ilaçların % 99 seviyede etkili olduğu anlaşılmıştır. En iyi neticeyi Antracol vermiş olup, aralarında istatistik bir fark olmayan diğerleri de kullanılabilir.


18) TÜRKİYE'DE OKALİPTUS TÜRLERİNE ARIZ OLAN BÖCEKLER

Yılı / No.: 1969/4                             ODC: 145.7:176.1.Eucalyptus
Yazarları: SEKENDİZ,O., YILDIZ, N.

Türkiye'de okaliptus türlerine arız olan böceklerden en önemlileri Hemiberlesia (=Aspidiotus) cyanophylli Signoret. ve Procontha semipunctata Fabr.'dır. Şimdilik varlıkları bilinmekle birlikte, genellikle önemli bir tahribata rastlanmamıştır. Tasallutun sulama ve su noksanlığından ileri geldiği tespit edilmiştir.


19) YABANCI ORJİNLİ HIZLI GELŞİŞEN TÜRLERE ARIZ OLAN BÖCEKLER

Yılı / No.: 1969/4                             ODC: 145.7:174.7.Pinus
Yazarları: SEKENDİZ,O., YILDIZ, N.

Bu proje yabancı orijinli hızlı gelişen türlere arız olan böceklerden ikisini tespit ve konu olarak almıştır. Bunlardan birisi Evetria buoliana diğeri ise Pineus pini'dir. Evetria buoliana bilhassa P. radiata ağaçlamalarında çok büyük tahribat yapmaktadır. Pineus pini ise daha ziyade P. elderica fidanlarına zarar vermektedir.


20) MARMARA İKLİM ŞARTLARINDA FİDANLIKTA I-214, 45/51, I-418, 64/H, Negrito, Mc (Mellone), 77/51, 70/D, 72/58, 39/16 KAVAK KLONLARININ Melampsora alli populina Kleb. ve Marssonina brunnea (Ell. Et Ev.) P. Magn.'YA KARŞI MUKAVEMETLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

Yılı / No.: 1969/4                             ODC: 443.3:172.1:176.1.Populus
Yazarları: VURAL, M., TOLAY, U.

Memleketimizde bilhassa kavak fidanlıklarında tasallutunu sık sık izlediğimiz mantarların başında Melampsora allii-populina Kleb. ve Marssonina brunnea (Ell. et Ev.) P. Magn. gelir. Bu iki mantar iklim şartlarına göre bazen bir fidanlıkta müstakilen bulunabilirse de, bazan her ikisi birden aynı klon üzerinde tespit edilebilmektedir. Bu denemenin yapıldığı İzmit Kavak Fidanlığında çeşitli klonlar üzerinde beraberce bulunan bu iki mühim mantara karşı kavak klonlarının gösterdikleri mukavemet değişik olmaktadır. İzmit Fidanlığında mevcut klonlar arasında gelişmeleri bakımından iyi not alan 70/D, 64/H, Mc Mellone, Negrito, 72/58, 77/51, 39/61, I-214, I-488 klonlarının bu iki mantara karşı mukavemetleri etüd edilmiştir. Sayımlar "Üredosorus" ve "Acervulus" lerin 5 pencere kartonunun yapraklara tatbiki ile yapılmıştır. Varyans analizi neticelerine göre klonlar, gerek Marssonina brunnea, gerekse Melampsora allii-populina yönünden % 99 farklılık göstermektedir. Sonuç olarak 10 kavak klonunun iki yaprak mantarına karşı mukavemetleri aşağıdaki gibi bulunmuştur :
A- Klonların Marssonina brunnea'ya karşı mukavemetleri: 77/51, 72/58, 39/61 klonları en mukavim klonlar olarak görülmüş ve diğerlerinden bariz olarak ayrılmıştır. Sıralanma aşağıdaki gibidir :
I- 77/51, 72/58, 39, 61
II- 64/H, Negrito
III- Mc Mellone, 70/D, 45/51, I-488, I-214
B- Klonların Melampsora allii-populina'ya karşı mukavmetleri: 77/51, 72/58, 39/61 klonları en mukavim klonlar olarak görülmüş ve diğerlerinden bariz olarak ayrılmıştır. Sıralanma da aşağıdaki gibidir:
I- 77/51, 72/58, 39/61
II- I-488, Negrito, 64/H, Mc Mellone, 45/51, 70/D, I-214

 

ABSTRAKLAR