YETİŞTİRME İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

41) YERLİ VE MELEZ KAVAK FİDANI ÜRETİMİNDE UYGUN ARALIK MESAFE SEÇİMİ DENEMESİ

Yılı / No: 1992/5-159                             ODC: 232.3:176.1 Populus
Yazar(lar): AYBERK, Doç. Dr. S.TOLAY,Dr.U.,ULUDAĞ,S. ACAR, C.

Araştırmanın amacı, Karakavak ve Melezkavak fidanlıklarının tesisinde uygulanan çelik dikim aralık mesafesinin tayini ile çeşitli aralık mesafe denemelerinin fidan gelişimi üzerindeki etkilerinin görülmesidir. Bu amaçla Ankara Behiçbey'de Orman Fidanlığı arazisinde Karakavak "GAZİ" ile 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60 x 1.50 m ve 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60 x 1.80 m aralık mesafeler kullanılarak, Melez kavak (I-214) ile 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80 x 1.50 m ve 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80 x 1.80 m aralık mesafeler kullanılarak üç yinelemeli deneme 1991 yılı vejetasyon dönemi öncesi kurulmuş ve 1991 ve 1992 yıllarında izlenmiştir.
İkinci yılın sonunda Karakavak için 0.60 x 1.50 m, 0.60 x 1.80 m ve 0.50 x 1.80 m, melez kavak için 0.80 x 1.50 m, 0.80 m ve 0.70 x 1.50 m aralık mesafelerin gelişme yönünde üst sıralarda yer aldığı görüldü.


42) ÖZEL KAVAK FİDANLIKLARINDA TARIMSAL ORMANCILIK TEKNİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

Yılı / No: 1992/6-160                             ODC: 232.3:176.1 Populus
Yazar(lar): AYBERK, Doç. Dr. S., ANGELİ, Dr. A., ÇOLAK, İ.

Kavak Fidanlıklarında ara ürün uygulamasına yönelik olarak ortaya atılan görüşlerin araştırma süzgecinden geçilerek incelenmesi amacıyla Yozgat ili Sorgun ilçesinde bir deneme tesis edilmiştir. Karakavak (56/52) ile tesis edilen fidanlıkta sıra aralarında 1. ve 2. yılda barbunya ve kavun tohumu ekilmiştir. Her iki vejatasyon dönemi sonunda kavak fidanlarının çap ve boy gelişimi ile ara ürün verimi incelenerek belirlendi.İki yılın sonunda kavak fidanları en iyi gelişimi kontrol parselinde yaptığı görüldü. Kontrol parselini barbunya ve kavun parseli izlemektedir. Ara ürün ancak 1. yılda 95 kg/da barbunya ile 1110 kg/da kavun olarak alınabilmiş, 2. yılda çimlenme olduğu halde ürün alınamamıştır. Deneme sonuçlarına göre kavak fidanlığında ara ürün uygulamasının imkansız olmadığı, en azından 1. yılda ürün alınabileceği, ancak ara ürün yapılan parsellerde fidan çap ve boy gelişiminde bir gerileme olduğu anlaşılmıştır.


43) TÜRKİYE KAVAKÇILIĞINI GELİŞTİRME PROJESİ (TKGP) KAPSAMINDA YENİ TEKNOLOJİLERE DAYALI BAZI MAKİNALI İŞLEMLERİN BİRİM ZAMAN VERİLERİNİN BELİRLENMESİ

Yılı / No: 1993/3-163                             ODC: 232.2:232.427:176.1 Populus
Yazar(lar): ZORALIOĞLU, Dr.T., KOÇAR, S..

Bu çalışmada kavak fidanlık ve ağaçlandırmalarında yeni teknolojilerle yürütülen işlemlerin birim zaman analizleri yapılmış ve geleneksel yöntemlerle kıyaslanmıştır.
Kavak fidanlıkları için 11, kavak ağaçlandırmaları için 9 adet işlem değerlendirmeye alınmış ve çalışmalar tamamlanmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre kavak fidanlık ve ağaçlandırmalarında mekanizasyona dayalı yeni teknoloji kullanımının işlem birim zamanları açısından büyük avantajlar sağladığı görülmektedir.


44) ANAÇLIK YÖNTEMİYLE KÖKSÜZ KAVAK FİDANI ÜRETİM TEKNİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Yılı / No: 1993/4-164                             ODC: 232.328.3;232.411.4;232.4.176.1 Populus
Yazar(lar): SARIBAŞ, M.

Kavak ağaçlandırmaları genellikle iki yaşlı ve köklü fidanlarla yapılmaktadır. Ancak, iki yaşlı ve köksüz fidanlarla da kavaklıklar kurulabilmaktedir. Bu araştırmamızda, dört ayrı kavak klonu (I-214; 45/51; 5/4) anaç olarak kullanılmak suretiyle bunlardan köksüz kavak fidanı elde edilmesi ve yapılan ağaçlandırmalarda bu köksüz fidanların tutma başarıları üzerinde durulmuştur. Köksüz kavak fidanı yetiştirilirken anaçların toprak düzeyinden yüksekliklerinin (kesim yüksekliğinin) 10 cm olması yeterli olmaktadır. Köksüz kavak fidanı üretiminde anaçlardan ikişer yıl aralıklarla 2-3 kez yararlanılabilmektedir. Yeterli kalitede köksüz fidan elde edilebilmesi için anaçlarda iki sürgün bırakılması ideal olmaktadır. Kalite bakımından klonlar arasında farklılıklar bulunmakta, en kaliteli fidan 77/51 klonunda elde edilmekte, 2. sırada 45/51; 3. sırada I-214 klonu gelmektedir. Köksüz kavak fidanı dikimlerinde çukur derinliklerinin en az 1 m ve toprağın rutubetli olması başarıyı arttırmaktadır. İki yaşlı köksüz kavak fidanları ile yapılan ağaçlandırmalar, iki yaşlı köklü kavak fidanları ile yapılan ağaçlandırmalardan daha ekonomik olmaktadır.


45) MELEZ KAVAK FİDANLIKLARINDA ÇELİK BAHÇELERİ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ

Yılı / No: 1993/5-165                             ODC: 232.3:176.1 Populus
Yazar(lar): ZORALİOĞLU, Dr. T.

Melez kavak (I-214 ve 45/51) fidanlıklarında çelik bahçeleri kurulması ve işletilmesi ile ilgili tekniklerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar, adlı bu çalışma ile kavak fidanlıklarımızda fidan üretimi için gerekli olan gövde çeliklerinin uygulana gelen yöntemlerin dışında daha pratik ve ekonomik yolla üretilebilme olanakları araştırılmıştır.
Her iki kavak klonunda da çelik bahçeleri kurularak elde edilen çeliklerin adedi geleneksel yöntemlere nazaran yaklaşık iki misli daha fazla olmaktadır.
İki klonda da özellikle gövdeler üzerinde bırakılan 2-4-6 sürgün içerisinde en iyi sonucu 6 sürgün bırakılan gövdeler vermektedir.


46) ENERJİ ORMANLARI TESİSİNDE KULLANILAN TEKNİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, TESİSTE MEKANİZASYONDAN YARARLANMA İMKANLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

Yılı / No: 1994/5-168                             ODC: 231.4:176.1
Yazar(lar): AYBERK, Doç.Dr. S.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından geniş çaplı yatırım programları ile yürütülen enerji ormanları tesis ve yenileme çalışmalarına araştırma yönünden destek sağlamak amacıyla enerji ormanları tesisinde mekanizasyondan yararlanma ve mevcut metodların karşılaştırılması amacıyla bir araştırma kurulması tasarlanmıştır. Denemeler 1984 yılı Sonbaharında İzmit Orman İşletmesi Kayalıdağ, 1985 yılı İlkbaharında Vize Orman İşletmesi Tavşantepe serilerindeki düşük verimli meşe baltalıklarında kurulmuştur. Kesimler paletli traktöre önden bağlanan bıçak, tarak bıçak ile motorlu destere ve balta ile yapılmış, kesilen yüzeyler üzerinden alt işlem parsellerinde riper ve diskaro geçirilmiştir. İzmit'te Quercus pubescens, türlerinin hakim olduğu sahalarda çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre paletli traktöre bağlı ekipmanlarla yapılan kesimlerde motorlu destere ve balta ile kesilen parsellere kıyasla sürgün boylanması, dip çap gelişimi ve kök sürgünü oranları yönünden bir üstünlük bulunduğu gözlenmiştir. Mekanizasyon teknikleri uygulanarak enerji ormanı tesis çalışması yapılabileceği ortaya konulmuştur.


47) MELEZ (I-214 ) VE KARAKAVAK (GAZİ ) AĞAÇLANDIRMALARINDA KARMA ORMANCILIK TEKNİKLERİNİNU YGULANMASI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

Yılı / No: 1996/1-175                             ODC:232.49:261.1:176.1 Populus
Yazar(lar)ı :AYBERK,S., ANGELİ, A., ÇOLAK,İ.

Kavak ağaçlandırmaları altında ara ürün konusunda veri üretmek,üreticilere örnek olmak amacıyla Türkiye Kavakçılığını Geliştirme Projesi çalışmaları çerçevesinde ve projenin ana uygulama alanlarından birisi olan Yozgat ilinde tesis edilmiştir.Bu proje karakavak ve melezkavak ağaçlandırmalarında ara ürünün kavak ağaçlarının gelişimi üzerine etkileri, ara ürün verimliliği ve süresi üzerindeki gözlem ve ölçülerin alınmasına yöneliktir. Karakavak ve Melezkavak ağaçlandırmaları altında mısır, beyaz fasulye ve barbunya fasulyesi ekimleri yapılmıştır.Uygulamalar 3 yıl süreyle yinelenmiş ve izlenmiştir.Alınan sonuçlara göre, Melez ve Karakavak plantasyonlarında üç yıl süreyle ara ürün alınabileceği v e ara ürünün kavakların çap ve boy gelişimi üzerinde olumsu bir etkisi olmayacağı anlaşılmıştır.Alınan ara ürün yıllara göre azalmakta ve 3. yıldan sonra kavaklığın sahibi açısından ekonomik bir faaliyet olma özelliğini yitirmektedir.


48) SAHİL ÇAMI (Pinus pinaster Aiton) AĞAÇLANDIRMALARINDA BUDAMA TEKNİKLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

Yılı / No: 1996/4-/178                             ODC:245.1:245.11:245.12:245.13
Yazar(lar)ı: AYBERK,S.

Bu deneme Kocaeli - Kerpede, Sahil Çamı (P.pinaster Aiton) ile1978 yılında kurulmuştur. İlk budama 1986 yılı eylül ayında gerçekleştirilmiştir. İlk budamanın hemen ardından yapılan çap ve boy ölçüsünde işlemler arasında herhangi bir fark çıkmadığı halde ,bir yıl sonra yapılan ölçümlerin değerlendirilmesinde, istatistik yönden fark çıktığı tespit edilmiştir. Budanan parsellerde çap gelişimi, budanmayan işlem parseline kıyasla daha geride kalmıştır. Ancak, 1989 yılında yapılan ikinci budamanın hemen ardından yapılan ölçülerde, işlemler arası farkın ortadan kaybolduğu anlaşılmıştır. İkinci budamadan bir tam yıl geçtikten sonra yapılan ölçülerde budanan parsellerdeki çap gelişiminde yine bir geri kalmanın söz konusu olduğu gözlenmiştir. Üçüncü budamadan 1 yıl sonra işlemlerin arasında boy ve çap gelişimi yönünden bir fark çıkmamıştır. Budamanın genel olarak çap gelişimini olumsuz etkilediği, ancak daha sonra farkın kapandığı görülmektedir.. Özellikle,kitle odunu üretmek amacı ile hızlı gelişen türlerle tesis edilen ağaçlandırmalarda, ekonomik ve teknik yönden alçak budamanın yeterli olacağı görülmüştür.


49) RADİATA ÇAMI (P. radiata D.Don ) İLE KURULAN ARALAMA VE BUDAMA DENEMELERİNDEN ELDE EDİLEN SONUÇLAR

Yılı / No: 1997/1-180                             ODC: 245.1:245.11:245.12:245.13
Yazar(lar)ı: AYBERK,S., TOLAY, U., ZORALİOĞLU, T.

Araştırma hızlı gelişen türlerle tesis edilen plantasyonlarda yapılacak aralama-budama işlemlerinin zamanını, şiddetini ve işlemlerin ağaçların çap ve boy gelişimi üzerindeki etkilerini görebilmek amacıyla Kerpe Araştırma Ormanı'nda P. radiata D. Don meşceresinde 1973 yılında kurulmuştur. Araştırma, 5 işlemli 4 yinelemeli tam bloklar deneme deseni olarak hazırlanmıştır. Dikim aralık-mesafesi 3x2 m'dir. 1/0 yaşlı fidan dikilmiştir. Varyans analizi sonuçlarına göre 2 No'lu işlem parselinde en iyi çap ve boy gelişimi gözlenmiştir. Buna göre, meşcere 2x3 m aralık-mesafe düzeni ile tesis edilecek ve yaklaşık meşcere 6 yaşına ulaştığında veya 5-6 m üst boya geldiğinde % 50 dolayında sistematik yöntemle aralama yapılacaktır. % 50 için en uygun yöntem dar aralıktan 1 sıra bırakıp 1 sıranın kesilmesidir. Bu suretle aralık-mesafe düzeni 3x4 m olacaktır. Kalan bireyler yerden 2.5 m'ye kadar budanacaktır. Aralama etkilerinin görülmeye başlamasından sonra (yaklaşık üst boyun 8.5 m'ye ulaşması) % 20 selektif bir aralama uygulanacaktır. İşlem sonunda hektardaki ağaç sayısı takriben 640 civarında olacaktır. Ülkemiz koşullarında ekonomik nedenlerden dolayı daha yüksek gövde boylarının budanmasına gerek görülmemektedir. Budama işlemi, gövde kalitesini arttırdığından kaliteli odun üretiminde uygulanmalıdır. Kitle üretimine yönelik ağaçlandırmalarda bir kez yapılan budama yeterlidir.


50) SAHİL ÇAMI (Pinus pinaster Aiton.) VE RADİATA ÇAMI (Pinus radiata D.Don) TÜRLERİ İLE KURULAN ARALIK MESAFE DENEMELERİNDEN ELDE EDİLEN SONUÇLAR

Yılı / No: 1998/4-187                             ODC: 245.1:245.11:245.12:245.13
Yazar(lar)ı: AYBERK,S., TOLAY, U., ZORALİOĞLU, T.

Bu proje, çeşitli aralık mesafe düzenlerinin P. pinaster ve P. radiata türleriyle tesis edilen Kerpe pilot ağaçlandırma sahasında 1975 yılında bir deneme tesis edilmiştir. Yarım daireler biçiminde her iki tür için 3'er yinelemeli olarak tesis edilen Nelder deneme deseninde dikimler merkezden çevreye 10'ar derecelik açılarla oluşan çizgiler üzerinde yapılmıştır. Diğer deneme deseni dikdörtgen şekilli deneme parsellerinden oluşan klasik aralık-mesafe denemesidir. Deneme desenlerinde 1.41 x 2.12 m'den 7.19 x 10.76 m'ye kadar değişen sıklıklar kullanılmıştır. Dar işlemler arası karşılaştırma meşcere hacim değerleri yönünden yapılmış ve çap gelişimine bağlı olarak geniş sıklıklardaki meşcere hacim değerleri daha yüksek bulunmuştur. Dikim aralık mesafesi arttıkça boy azalmakta, çap ve meşcere hacim miktarı artmaktadır. Ancak çok geniş aralık mesafe ile tesis edilen parsellerde gövde de şekil bozuklukları, aşırı dallanma, çap düşüşü gibi sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 2.0 x 3.0, 3.0 x 4.0 m gibi dikim sıklığı ile dikilen meşcerelerde idare süresinin ortalarında yapılacak bir müdahale ile sıklıkla 4.0 x 3.0 m ve 6.0 x 4.0 m düzenine ulaştırılabilir.
Hızlı gelişen türler için fert başına 8-9 m2 alandan aşağı düşmeyecek bir sıklık belirlemek ve idare müddeti boyunca 1 aralama ile yetinmek yeterli olacaktır kanaatindeyiz. Aralama yoluyla çıkarılacak materyalin ticari açıdan değerlendirilebilir çap ve boy düzeyine ulaşmış olduğu cağ tercih edilmelidir.


ABSTRAKLAR